Regulamin rezerwacji kursów, szkoleń i przeszkoleń
w Centrum Edukacyjnym CERSAR

obowiązuje od 01.10.2021 r.

 

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w Centrum Edukacyjnym CERSAR, Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia, tel. 58 743 12 34, e-mail: biuro@cersar.pl (dalej: „CERSAR”).
  2. Ceny podane na stronie internetowej CERSAR: www.cersar.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  3. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
  4. Umowa rezerwacji zawierana jest z Firmą Handlowo-Usługową ‘RACOB’, Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia, NIP: 583-199-32-13, REGON: 191333087 będącą organem prowadzącym Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacyjne CERSAR, Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia, RSPO: 277789, REGON: 389502504, działającą w imieniu i na rzecz CERSAR.
 2. Reklamacje
  1. Jeżeli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej CERSAR), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w biurze CERSAR lub e-mailowo na adres: biuro@cersar.pl).
  2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
  3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany).
 3. Anulowanie rezerwacji
  1. Rezerwację można anulować zgłaszając ten fakt w biurze CERSAR: drogą e-mailową lub osobiście w godzinach od 10:00 do 14:00 w dni pracy biura CERSAR.
  2. Koszt anulowania rezerwacji wynosi 7,5% wartości rezerwacji jeżeli rezerwacja będzie anulowana w terminie od 7 do 4 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć, oraz 15% jeżeli anulacja rezerwacji nastąpi w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. W przypadku niepojawienia się Klienta na zarezerwowanych zajęciach w dniu ich rozpoczęcia CERSAR obciąży Klienta pełną ceną za zarezerwowane zajęcia i zaliczy na ten cel wpłacone kwoty tytułem rezerwacji tych zajęć – podobnie jeżeli Klient nie zaliczy zajęć w formie dla nich przewidzianej lub po ich rozpoczęciu w trakcie ich trwania nie będzie w nich uczestniczył.
  3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.
  4. Rezerwacja może być bez kosztowo anulowana w terminie dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty za zarezerwowane zajęcia za pośrednictwem systemu płatności online lub przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany na stronie www.cersar.pl.
 4. Dane osobowe
  1. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych CERSAR.
  2. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji CERSAR, dzięki któremu będzie mógł dokonywać rezerwacji także innych zajęć w innych terminach z systemu CERSAR, bez ponownego podawania swoich danych osobowych.
  3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Płatności online
  1. Operatorem płatności online jest Integrator Płatności Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych.
 6. Ustalenia końcowe
  1. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia realizacji zamówienia („Twoje zamówienie zostało przyjęte”) i po dokonaniu płatności przez Klienta.
  2. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. CERSAR nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu zajęć.
  3. CERSAR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów kursów. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy rezerwacji i bezkosztowy zwrot zapłaconej ceny.
  4. Klient wyraża zgodę na udział w zarezerwowanych zajęciach i przyjmuje do wiadomości, że nie pojawienie się na nich w dniu ich rozpoczęcia lub nie pojawienie się na zajęciach w trakcie ich trwania oraz po ich przeprowadzeniu traci prawo odstąpienia od umowy (art. 38. ust.1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.).
  5. Klient akceptuje możliwość usunięcia go z przeprowadzanych zajęć w przypadku złamania przez niego przepisów BHP albo niestosowania się do poleceń wykładowcy lub instruktora prowadzącego zajęcia – bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za przeszkolenie.
  6. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się udziału w zajęciach osób pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych. Klienci, którzy nie zastosują się do tych zasad zostaną usunięci z zajęć – bez prawa do zwrotu dokonanej wpłaty za udział w zajęciach szkoleniowych.
  7. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w CERSAR oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.